Vrijwilliger van het seizoen

Elk jaar zetten we graag een vrijwilliger in het zonnetje en kan hij of zij worden verkozen tot Vrijwilliger van het Seizoen. Hiervoor gelden de volgende punten;

Criteria

 • Heeft een opmerkelijke inzet geleverd voor de vereniging.
 • Heeft zich intensief ingezet voor een bepaald team, bepaald evenement of als functionaris. 
 • Levert een positieve bijdrage aan de vereniging, vervult een voorbeeldfunctie voor anderen, bevordert saamhorigheid en stimuleert andere vrijwilligers.
 • Begeleidt graag nieuwe vrijwilligers.
 • Is een belangrijke factor bij het slagen van team/evenement/activiteit.

Uitgesloten

Aangezien de prijs een echte vrijwilligersprijs is zijn de volgende personen uitgesloten:

 • Personen die op de loonlijst staan van VVZA
 • Personen met een vrijwilligersvergoeding
 • Personen die de afgelopen 5 jaar verkozen zijn tot “Vrijwilliger van het seizoen”. 

Procedure

 • Een voordracht voor vrijwilliger van het jaar kan schriftelijk worden ingediend bij het Bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke motivatie met objectieve argumenten.
 • Het Bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet, beoordeelt motivatie en gaat tevens na of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen de voordracht.
 • Indien het Bestuur een voordracht afwijst, wordt de betreffende indiener geïnformeerd met opgaaf van redenen van afwijzing.
 • Indien er geen voordrachten zijn, is het Bestuur gerechtigd om zelf een keuze te maken om een lid de     titel op te dragen.
 • Het besluit over de benoeming wordt in de notulen van de Bestuursvergadering vastgelegd.
 • Het betreffende lid ontvangt een oorkonde en een bloemetje of vergelijkbaar passend presentje.

Het bestuur