Berichten

Buitengewone Algemene Leden Vergadering 22 augustus 2022

Het bestuur van VVZA schrijft met deze kennisgeving een Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV) uit voor 22 augustus a.s. om 20.00 uur.

Op deze BALV presenteert de commissie haar bevindingen van het onderzoek naar de mogelijkheid tot het overgaan van de zondag naar de zaterdag.

Wij als bestuur zien graag dat alle leden/ouders/verzorgers, bewust betrokken zijn bij deze keuze en hopen op een grote opkomst, waarbij u (namens uw kind) voor de toekomst meebeslist in de keuze van onze vereniging. 

Dus twijfel niet en kom 22 augustus a.s., omdat het u ook aangaat! 

Ouders van leden onder de 18 jaar hebben als wettelijk vertegenwoordiger van hun zoon of dochter ook toegang en mogen namens hun kind het stemrecht uitoefenen.

Leden van 18 jaar of ouder dienen de BALV zelf bij te wonen en hun stemrecht zelf uit te oefenen, zij kunnen dat niet door hun ouders laten doen, tenzij daar een volmacht voor is afgegeven.

Wil je een ander lid tijdens de BALV namens jou laten stemmen, dan dien je daarvoor een volmacht af te geven aan het andere lid. Deze volmacht kan opgevraagd en ingeleverd worden bij de secretaris (secretaris@vvza.nl). 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Conceptnotulen BALV 12 april 2022

Beste leden,

Op dinsdag 12 april jl. is de Buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden. Het was goed te zien dat er een mooie opkomst aan leden aanwezig was.

De conceptnotulen zijn beschikbaar. Deze zullen naar de aanwezigen worden gemaild en zijn tevens op te vragen bij onze secretaris Angelique Gorterl.

De volgende besluiten zijn deze avond genomen:
 

  1. Akkoord met vestiging BSO op het sportcomplex;
  2. Akkoord met het ontplooien van maatschappelijke en sociaalgerichte activiteiten op de vereniging;
  3. Akkoord met het aangaan van een maatschappelijke lening voor het verduurzamen van het sportcomplex (ledverlichting, zonnepanelen en hybride ketels) tegen een rentepercentage van max.2,25% en een looptijd van 15 jaar.
  4. Akkoord met het instellen van een commissie die de overgang van de zondag naar de zaterdag gaat onderzoeken. Advies uiterlijk 1 juli gereed.

Indien je een exemplaar wenst te ontvangen, kun je een e-mail sturen naar secretaris@vvza.nl.


Het bestuur

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING V.V.Z.A. 8 juli 2021

Het bestuur van VVZA schrijft met deze kennisgeving een Buitengewone Algemene Vergadering uit voor donderdag 8 juli 2021 om 20.00 uur.

Deze volgt op de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 juni 2021 en wordt uitgeschreven ivm goedkeuring van de voorgestelde wijziging van de statuten. 

De vergadering zal online plaatsvinden via Microsoft Teams.Een link voor de toegang tot de vergadering wordt verstrekt na inschrijving voor de vergadering.

!!! LET OP; INSCHRIJVING VOORAF VIA SECRETARIS@VVZA.NL !!!

Uiterste inschrijf datum dinsdag 6 juli 2021
Geen inschrijving? Geen toegang!

Aanvang:  20.00 uur 

Eindtijd:  20.30 uur

Agenda:

​​1. Opening door de voorzitter2. Wijziging statuten VVZA

Toelichting:

​In de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 juni 2021 hebben de aanwezigen de voorgestelde wijziging van de statuten unaniem goedgekeurd. 

Een wijziging van de statuten behoeft goedkeuring van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Omdat er geen twee derde van de leden aanwezig cq. vertegenwoordigd was, wordt op 8 juli 2021 een tweede vergadering gehouden. In deze vergadering heeft hetzelfde voorstel, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een meerderheid van de ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen nodig.

​De voorgestelde wijziging van de statuten kunnen worden opgevraagd via secretaris@vvza.nl.

Buitengewone Algemene Vergadering

Toelichting Buitengewone Algemene Vergadering V.V.Z.A d.d. 30 juni 2021

Het bestuur van VVZA schrijft met deze kennisgeving een Buitengewone Algemene Vergadering uit voor 30 juni 2021 om 20.00 uur.

Deze Buitengewone Algemene Vergadering wordt om twee redenen uitgeschreven.

Ten eerste omdat er twee bestuursfuncties vacant komen, te weten voorzitter en bestuurslid technische zaken. Het bestuur draagt voor beide bestuursfuncties een kandidaat voor. Na goedkeuring door de leden kunnen zij per 1 juli 2021 hun functie gaan bekleden. Zij hoeven dan niet te wachten tot na de Algemene Vergadering van oktober 2021.

Daarnaast moeten we onze statuten aanpassen vanwege een wetswijziging. We maken van de mogelijkheid gebruik om de statuten gelijk op meerdere punten te actualiseren. Alle wijzigingen zijn gebaseerd op de model statuten welke door de KNVB voor verenigingen zijn opgesteld.

Het bestuur