Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ook bij VVZA

Bij VVZA vinden wij het belangrijk dat leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Één van de maatregelen die ter preventie genomen kan worden, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen. VVZA neemt de veiligheid van haar leden zeer serieus. Het bestuur heeft daarom besloten vanaf het seizoen 2016-2017 een VOG te verlangen van alle reeds in functie zijnde, en in de toekomst van alle nieuw aan te stellen trainers, leiders en andere functionarissen die in aanraking kunnen komen met minderjarigen.

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?

Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven aan minderjarigen of een jeugdteam leiden bij een sportvereniging.

Waarom vraagt VVZA een VOG?

Helaas komt het voor dat mensen misbruik maken van hun positie. Steeds meer sportverenigingen vragen daarom net als VVZA een VOG van hun vrijwilligers en betaalde krachten, die in hun functie werken met minderjarigen. Het verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het verleden van mensen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen VVZA kan uitoefenen. De VOG is dus een maatregel die de kans op incidenten verkleint maar helaas ook niet uitsluit.

Intakegesprek

In basis zal VVZA met haar nieuwe vrijwilligers een intakegesprek voeren. Hierin zal aangegeven worden wat er van hem/haar verwacht wordt en wat zij van VVZA mogen verwachten. Tijdens dit gesprek zal ook aan de orde komen dat VVZA een vertrouwenspersoon heeft en dat voor hem/haar een VOG aangevraagd gaat worden.

Van elke vrijwilliger wordt verwacht dat hij het document Gedragsregels ondertekend, zie onderaan.

Gratis VOG voor vrijwilligers in de sport!

Het aanvragen van een VOG kost normaliter geld. Maar voor vrijwilligers in de sport, die werken met minderjarigen, is er nu goed nieuws! Dankzij de subsidiemaatregel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie kan VVZA de aanvraag voor een VOG kosteloos indienen.

Wie vraagt de VOG aan?

VVZA zal voor de betreffende persoon het eerste gedeelte van de aanvraag doen. VVZA doet digitaal een verzoek aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie tot het verstrekken van een VOG. Vervolgens ontvang de betreffende persoon op zijn/haar privé-mailadres het verzoek te aanvraag te completeren en in te dienen. Dit is een eenvoudig proces welke slechts een paar minuten in beslag neemt. 

Wat heb ik nodig voor een VOG-aanvraag?

Om een elektronische VOG aan te vragen, moet men in het bezit zijn van DigiD. Een DigiD is een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen op websites van de overheid om zaken te regelen. VVZA kan op geen enkel moment de status van uw aanvraag inzien.

Wie bepaalt of ik mijn VOG krijg?

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt of er geen strafbare feiten op naam van de aanvrager van de VOG staan. Als er sprake is vaomeen strafbare feiten, dan beoordeelt het COVOG of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Is er geen reden om aan te nemen dat uw verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd, dan wordt de VOG toegekend. Meer informatie over het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de COVOG vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Op welke punten wordt gescreend?

VVZA geeft tijdens de VOG-aanvraag aan voor welke functie de VOG wordt aangevraagd en op welke functieaspecten uw verleden wordt getoetst (het zogenoemde screeningsprofiel). De vereniging heeft hiervoor de keuze uit acht functieaspecten. Tenzij er relevante andere functieaspecten dienen te worden onderzocht zal dit alleen op het gebied van werken en/of zorgen met minderjarigen plaats vinden. Meer informatie over het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de COVOG vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Hoe verder met de VOG?

Na het indienen van de VOG-aanvraag geeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie binnen zes weken de verklaring af dan wel een gemotiveerde afwijzing. U ontvangt deze persoonlijk op uw  huisadres waarbij VVZA op geen enkel moment kennis heeft van de status over al dan niet verlenen van de VOG. U dient de originele VOG-verklaring af te geven aan Monique van Empelen, VOG-coördinator.

Wat indien de VOG niet wordt verkregen en/of ingeleverd?

Zoals aangegeven, heeft VVZA geen kennis van de status over het al dan niet verlenen van de VOG. Daarom neemt VVZA aan dat, indien binnen 2 maanden na indienen van de aanvraag, de VOG niet aan VVZA wordt overhandigd deze door het Ministerie van Veiligheid en Justitie is geweigerd. VVZA heeft op dat moment, omwille van de veiligheid van haar leden, geen enkele andere keus dan de persoon per direct te ontheffen van zijn/haar taken binnen de vereniging.

Nadere informatie is te verkrijgen bij de VOG-coördinator via vog@vvza.nl.

Gedragsregels Seksuele Intimidatie

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders en vrijwilligers opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF en als zodanig door VVZA van toepassing zijn verklaard.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot achttien (18) jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen en bij twijfel contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van VVZA.

De vertrouwenscontactpersoon bij Vvza

VVZA wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt en zich thuis voelt binnen de vereniging. Gezamenlijk doen we er immers alles aan om juist grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.


De praktijk in sportend Nederland

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen VVZA willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen VVZA een vertrouwenscontactpersoon is aangesteld. Deze fungeert als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

Voorkomen is beter dan genezen

Bij de vertrouwenscontactpersoon kan je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van VVZA?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

 • pesten en gepest worden
 • machtsmisbruik en verbale agressie
 • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
 • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
 • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
 • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
 • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
 • of je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon van VVZA op de juiste plaats is.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?

Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet.

De vertrouwenscontactpersoon kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Zij zijn bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

Hoe vertrouwelijk is de vertrouwenscontactpersoon?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van VVZA plaatsvind zal vertrouwelijk worden omgegaan.

Verantwoordelijkheid?

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon valt onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van VVZA. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteert men aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

Wie is de vertrouwenscontactpersoon van VVZA?

Als vertrouwenscontactpersoon luisteren wij naar je verhaal, denken we samen na over de te nemen stappen en kunnen we je verder helpen. Voor veel situaties is geen standaard oplossing te bedenken, maar is een luisterend oor de eerste stap naar een oplossing. Op dit moment is Romee Hoogendijk de contactpersoon van VVZA. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer 06-33344070.